Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng Sở Nội vụ hướng dẫn xây dựng văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng; phổ biến nội dung Quyết định 42/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng trong đó tập trung vào đối tượng áp dụng, nguyên tắc khen thưởng, hình thức, nội dung và trách nhiệm trong tổ chức thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hướng dẫn công tác lưu giữ hồ sơ khen thưởng; triển khai các văn bản chỉ đạo của Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố về công tác thi đua khen thưởng, hướng dẫn khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề trên địa bàn thành phố hàng năm, phát động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn,tổ chức tuyên truyền việc xây dựng nhân rộng mô hình về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2016 – 2020.

Thông qua tập huấn giúp đội ngũ lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng từ thành phố tới cơ sở nâng cao nhận thức, nắm rõ nội dung, yêu cầu của công tác thi đua khen thưởng, từ đó tăng cường trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng tại cơ quan, đơn vị./.