Tập huấn sử dụng tài liệu Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học năm học 2018-2019

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những nội dung kiến thức cơ bản, phương pháp dạy học, tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với môn toán, môn tiếng việt ở cấp tiểu học và nghiên cứu các chuyên đề như: việc đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ với học sinh tiểu học, cách thiết kế ma trận đề kiểm tra, ra đề kiểm tra và một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực.

Đây là đợt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ có ý nghĩa thiết thực. Qua đó, nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ, giáo viên tiểu học trong việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh, góp phần đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay./.