TB Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức Giải bóng chuyền hơi trung – cao tuổi thành phố Bắc Kạn năm 2020

Xem chi tiết tại đây:TB Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức Giải bóng chuyền hơi trung – cao tuổi thành phố Bắc Kạn năm 2020

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn