Thành phố Bắc Kạn: Ký kết thỏa thuận liên ngành giữa Agribank chi nhánh tỉnh và Hội Nông dân

Mục đích của việc ký kết thỏa thuận liên ngành lần này là hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình là hội viên Hội Nông dân trong thành phố vay vốn và sử dụng các dịch vụ tại Agribank chi nhánh Bắc Kạn để phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiêu dùng nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Toàn cảnh Lễ ký kết

Đây là cơ hội giúp cho hội viên Hội Nông dân thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau trong việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, hoàn trả nợ vay (gốc, lãi) đầy đủ, đúng kỳ hạn như đã cam kết với Agribank chi nhánh nơi cho vay. 

 Thông qua các nội dung hợp tác, Hội Nông dân thành phố cam kết phối hợp với Agribank chi nhánh Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, hội viên nông dân thành phố những nội dung cơ bản như: Nghị định số 55/2015/NĐ – CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ – CP; Quyết định số 515/QĐ-HĐTV-HSX ngày 31/07/2015 của Hội đồng thành viên Agribank ban hành quy chế cấp tín dụng phục vụ chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP; Quyết định số 5199/QĐ-NHNo-HSX ngày 30/12/2016 của Tổng Giám đốc Agribank về việc ban hành quy định cho vay đối với Hộ gia đình, cá nhân thông qua Tổ vay vốn/ Tổ liên kết, tổ cho vay lưu động áp dụng trong hệ thống Agribank và các cơ chế tín dụng khác của Agribank có liên quan…

Trên cơ sở đó, Hội Nông dân thành phố sẽ phối hợp với Agribank chi nhánh Bắc Kạn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của tổ chức Hội cấp trên đối với Hội cấp dưới, Tổ vay vốn và hộ vay vốn; phối hợp với Agribank chi nhánh Bắc Kạn và các ngành có liên quan tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội, cán bộ Tổ vay vốn; tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề cho hội viên; hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Thỏa thuận liên ngành giữa Agribank chi nhánh Bắc Kạn với Hội Nông dân thành phố được ký kết tạo điều kiện thuận lợi để hai bên triển khai các cơ chế, chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước một cách sâu rộng, có hiệu quả. Việc ký kết này là văn bản quan trọng làm cơ sở trong việc giúp các hội viên của Hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố./.