Thành phố Bắc Kạn 22 trường học tổ chức hội nghị CBCC,VC,LĐ năm học 2018-2019

Theo đó, các đơn vị trường học đều chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp công đoàn chuẩn bị mọi điều kiện và tổ chức Hội nghị CB,CC,VC, LĐ đúng nội dung, thời gian theo quy định. Tại hội nghị, Ban giám hiệu các nhà trường báo cáo kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 – 2019.

 Đội ngũ cán bộ, giáo viên các trường cũng chỉ ra một số hạn chế như: một số đơn vị báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị CBCC, VC năm học 2017-2018 còn nặng về số liệu chuyên môn, chưa thể hiện được việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị; chưa đánh giá được trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nội dung phương hướng, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện trong năm học 2018 -2019 chưa cụ thể hóa, chưa bám sát vào nhiệm vụ, điều kiện thực tế của đơn vị; tại một số nhà trường, có những cán bộ, giáo viên, nhân viên còn e dè ngại phát biểu, chưa thật sự mạnh dạn thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến cho tập thể, chưa tích cực chia sẻ, đề xuất giải pháp hữu hiệu để thực hiện nhiệm vụ năm học.

Từ những kết quả đó, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên bàn được tham gia ý kiến vào các hoạt động của nhà trường; sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động chuyên môn, quy chế hoạt động công đoàn; kiện toàn Ban thanh tra nhân dân, giải pháp cải tiến lề lối làm việc…