Thành phố Bắc Kạn 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất CN-TTCN đạt trên 61 %KH

Các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tập chủ yếu tập trung vào lĩnh vực sản xuất chế biến nông, lâm nghiệp, gạch các loại, cửa sắt xếp, xen hoa. Ngoài ra một số ít tập trung ở lĩnh vực vật liệu xây dựng, khai thác.

Trong những tháng cuối năm thành phố Bắc Kạn tiếp tục chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình để kịp thời tháo gỡ  khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh phát huy hiệu quả hoạt động tại địa phương.  Đồng thời, tăng cường thu hút đầu tư, hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN – TTCN tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô, công suất, cải tiến kỹ thuật, áp dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao trình độ quản trị điều hành, nâng cao chất lượng lao động./.