Thành phố Bắc Kạn 94,2% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”

Năm 2020 là năm thứ 2, BCĐ phong trào: “TDĐKXDĐSVH” thành phố Bắc Kạn tiếp tục triển khai thực hiện phát động đăng ký cam kết thực hiện phong trào và tổ chức việc bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” theo Nghị định số: 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2019 của Chính phủ. Nhìn chung, 8/8 xã, phường đã triển khai tốt công tác bình xét, đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định.

Lãnh đạo UBND xã Nông Thượng trao giấy khen cho các hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 03 năm liên tục

Qua đánh giá, bình xét, UBND thành phố Bắc Kạn quyết định công nhận 10.945/11.619 hộ đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 94,2%. Trong đó, có 3.326 hộ gia đình liên tục 3 năm đạt danh hiệu “ Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 30,40%; có 98/117 khu dân cư văn hóa,  bằng 83,76%. Trong đó,có 06 Khu dân cư tiêu biểu xuất sắc liên tục đạt 5 năm trở lên đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen.  Có 05/06 phường đăng ký phấn đấu đạt  “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, 02/02 xã “đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.  Năm nay, toàn thành phố có 187/203 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 92,11% (trong đó cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh 121/126 đạt 96,03%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thành phố 66/77 đạt 85,71%), trong đó công nhận lần đầu 17/187, chiếm 0,9./.

Triệu Biển