Thành phố Bắc Kạn ấn định và công bố 08 đơn vị bầu cử

Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Bắc Kạn Dương Hữu Bường đã ký ban hành Quyết định số 08/ QĐ –UBBC của Ủy ban bầu cử  thành phố về việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn là 08 đơn vị. Cụ thể, Đơn vị bầu cử số 1: Phường Đức Xuân, được bầu 05 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 2: Phường Sông Cầu, được bầu 05 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 3: Phường Phùng Chí Kiên, được bầu 05 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 4: Phường Nguyễn Thị Minh Khai, được bầu 03 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 5: Phường Huyền Tụng, được bầu 03 đại biểu; Đơn vị bầu cử số 6: Phường Xuất Hóa, được bầu 03 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 7: Xã Dương Quang, được bầu 03 đại biểu. Đơn vị bầu cử số 8: Xã Nông Thượng, được bầu 03 đại biểu.

Toàn văn Quyết định số 08/QĐ – UBBC, xem lại link: CÔNG BỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ

Triệu Biển