Thành phố Bắc Kạn ban hành Kế hoạch Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn với các hộ kinh doanh dịch vụ và Nhân dân năm 2016

* Mục đích:

– Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến tham vấn của Nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân; kiểm tra tính đúng đắn của việc thực hiện các quy định đã ban hành; kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để giải quyết, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung những chủ trương, chính sách, quy định chưa phù hợp.

– Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thông báo một số chủ trương, chính sách của thành phố; những khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tạo sự đồng thuận trong xã hội.

– Góp phần tăng cường và đổi mới phương thức quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

– Kịp thời phát huy những ưu điểm và phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao trình độ năng lực, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị.

* Đối tượng tiếp xúc, đối thoại

Lãnh đạo thành phố tổ chức tiếp xúc, đối thoại với đại diện các hộ kinh doanh dịch vụ, các tổ trưởng, trưởng thôn và đại diện nhân dân trên địa bàn thành phố.

* Nội dung tiếp xúc, đối thoại

– Thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 8 tháng năm 2016.

– Nghe ý kiến của các hộ kinh doanh dịch vụ, tổ trưởng, trưởng thôn phản ánh về tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết; hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội; những vấn đề bức xúc phát sinh trên địa bàn thành phố (trọng tâm các ý kiến vào vấn đề đô thị, quy hoạch, xây dựng, GPMB, đất đai).

– Tiếp thu, trao đổi, đồng thời trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những kiến nghị cụ thể của các hộ kinh doanh và nhân dân trong quá trình tiếp xúc, đối thoại.

* Hình thức, chế độ tiếp xúc, đối thoại

– Hình thức tiếp xúc, đối thoại, phỏng vấn:

+ Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đại diện các hộ kinh doanh dịch vụ, các tổ trưởng, trưởng thôn.

+ Trả lời phỏng vấn trực tiếp của các phóng viên báo, đài địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn.

– Đồng chí Bí thư thành uỷ kiêm Chủ tịch HĐND thành phố, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố chủ trì và trực tiếp tiếp xúc, đối thoại.

* Thời gian, địa điểm tiếp xúc, đối thoại

– Thời gian tổ chức tiếp xúc, đối thoại: Từ 8h00 ngày 23 tháng 9 năm 2016.

– Địa điểm tổ chức: Tại Hội trường lớn tầng 1, trụ sở Thành uỷ- HĐND-UBND thành phố.

* Để cuộc tổ chức tiếp xúc, đối thoại đảm bảo thiết thực, hiệu quả sát với thực tế tại địa phương; tuân thủ các quy định cuả Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm sự lãnh đạo cuả Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội; đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, thẳng thắn trên tinh thần xây dựng với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, UBND thành phố phân công các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

1. Đề nghị ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị – xã hội:

– Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ kinh doanh dịch vụ và Nhân dân; những vấn đề mà Nhân dân quan tâm đến phát triển kinh tế; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, những vấn đề các hộ kinh doanh dịch vụ và Nhân dân bức xúc, quan tâm gửi về UBND thành phố trước 10/9/2016.

– Tham gia tiếp xúc, đối thoại, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện những kết luận sau tiếp xúc, đối thoại

2. Các phòng, ban, ngành thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao:

– Phân công lãnh đạo tham dự hội nghị, trả lời, giải quyết những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

– Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ hội nghị.

– Tuyên truyền về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của hội nghị; thông báo rộng rãi về nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại để Nhân dân được biết.

– Tổng hợp, phân loại nội dung kiến nghị, phản ánh, giao các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết; thông báo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị sau khi tiếp xúc, đối thoại.

3. UBND các xã, phường:

Ngoài thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đã nêu tại mục 2, chủ động nắm tình hình tại cơ sở; chỉ đạo các thôn, tổ trưởng thu thập, tổng hợp các ý kiến phản ánh, đề xuất của nhân dân với cấp uỷ, chính quyền thành phố. Thông báo về nội dung, mục đích, ý nghĩa của hội nghị và nội dung của kế hoạch để nhân dân trên địa bàn được biết; mời các thôn trưởng, tổ trưởng của địa phương và đại biểu hộ kinh doanh dịch vụ tham dự hội nghị./.