Thành phố Bắc Kạn: Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên năm 2016

Trong thời gian một ngày,  lớp học đã được tiếp thu những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)“ về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay ”;  Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Về tình hình Quốc tế và trong nước những tháng đầu năm nay và tình hình, thực trạng của ngành giáo dục tỉnh ta hiện nay.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ và công nhân viên ngành giáo dục thành phố tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè

Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trước khi bắt đầu mỗi năm học mới, nhằm nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị cho cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên./.