Thành phố Bắc Kạn bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên

 Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt về một số nội dung như: tình hình thời sự quốc tế, trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2019. Những vấn đề Kinh tế – xã hội địa phương;  Nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ tỉnh và cấp ủy địa phương; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” và những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

Thông qua, lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ giáo viên không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, củng cố kiến thức chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học gắn với các kỹ năng nghề nghiệp; đồng thời nắm được các nhiệm vụ cơ bản của giáo dục và đào tạo thành phố từ đó thực hiện tốt công tác chuyên môn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2019- 2020, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo thành phố Bắc Kạn.