Thành phố Bắc Kạn chủ trương đầu tư dự án: Lát gạch vỉa hè đường Trường Chinh (phần còn lại)

Trên cơ sở kết quả Kỳ họp chuyên đề tháng 8, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, Chủ tịch HĐND thành phố đã ký, ban hành Nghị quyết số 226/NQ-HĐND, ngày 25 tháng 8 năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án: Lát gạch vỉa hè đường Trường Chinh (phần còn lại).

Thường trực HĐND thành phố trên cơ sở xem xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Lát gạch vỉa hè đường Trường Chinh (phần còn lại); Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Dự án Lát gạch vỉa hè đường Trường Chinh (phần còn lại), nhằm chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thuận lợi cho công tác quản lý, khai thác và sử dụng tuyến đường. Dự án thuộc nhóm C, từ nguồn phân cấp thành phố điều hành và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án có tổng mức đầu tư 7.103 triệu đồng. Dự kiến thực hiện trong 03 năm (2023 – 2025), do Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố Bắc Kạn thực hiện. Quy mô đầu tư: cải tạo vỉa hè tuyến đường Trường Chinh với chiều dài khoảng 900m (đoạn từ nút giao đường Trường Chinh – Trần Hưng Đạo đến nút giao đường Trường Chinh – Phùng Chí Kiên – Kon Tum), trong đó: lát gạch vỉa hè chiều rộng trung bình mỗi bên 6m; thay mới bó vỉa hè, cải tạo bồn trồng cây, làm lại cửa thu nước; trồng bổ sung và thay thế một số cây xanh; cải tạo, sửa chữa một số hạng mục phụ trợ khác./.

Minh Cường

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên