Thành phố Bắc Kạn chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI

Dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố, 180 chi bộ trực thuộc 12 đảng ủy cơ sở đã tổ chức thành công đại hội theo đúng kế hoạch. Ngày 22, 23/4/2015, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy phường Đức Xuân tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Đại hội điểm cấp cơ sở). Đến nay, 35/35 chi, đảng bộ cơ sở trên địa bàn thành phố cũng đã tổ chức xong đại hội.

Cùng với việc chỉ đạo hoàn thành đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, Thành ủy Bắc Kạn cũng đã và đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VI. Thành ủy đã thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Phục vụ.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Thành phố được Tiểu ban Văn kiện chuẩn bị nghiêm túc, công phu, đã tổ chức xin ý kiến các sở, ban, ngành của tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, đội ngũ cán bộ chủ chốt và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đến nay, các văn kiện đại hội đã được chỉnh sửa 9 lần và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp ý của các sở ngành, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện tiếp thu đầy đủ, tổng hợp chính xác để chuẩn bị in ấn phục vụ Đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội được Thành ủy đặc biệt quan tâm với mục tiêu xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ mới là một tập thể vững mạnh, đoàn kết, với những cá nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp thảo luận và thông qua dự kiến về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy khóa mới; danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; dự kiến chức danh chủ chốt. Đến nay, đã hoàn thành việc rà soát chính trị nội bộ, kê khai hồ sơ nhân sự và khám sức khỏe nhân sự dự kiến tham gia Ban Chấp hành.

Để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VI, công tác tuyên truyền cũng được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo sát sao. Thành ủy Bắc Kạn đã phối hợp với các cơ quan báo chí tỉnh và địa phương tập trung tuyên truyền cho công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp; tuyên truyền về kết quả nổi bật của Thành phố sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ V. Đặc biệt, hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VI, Thành ủy Bắc Kạn đã biên soạn và xuất bản cuốn sách “Chuyện kể về những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn”. Dự kiến cuốn sách được in 300 bản, cấp phát cho các chi, đảng bộ trực thuộc và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của thành phố. Đây chính là điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền, góp phần biểu dương, nhân rộng những cá nhân, tập thể nổi bật trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố, từ đó kêu gọi, động viên mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua, chung tay xây dựng thành phố Bắc Kạn.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy, sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các ban ngành, đơn vị, tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ diễn ra thành công./.