Thành phố Bắc Kạn “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai thực hiện từ năm 2011 – 2020, đã trở thành phong trào trọng tâm,thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, vào cuộc của các cấp, các ngành, cùng với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân tham gia.

Người dân thôn Nà Dì, xã Dương Quang tham gia làm đường giao thông nông thôn

Phát huy những kết quả đã đạt được, để phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tiếp tục đạt kết quả toàn diện, thành phố Bắc Kạn triển khai thực hiện phong trào giai đoạn 2021 – 2025 với nhiều nội dung thiết thực. Năm 2022, duy trì kết quả thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; phấn đấu xã Nông Thượng đạt thêm 02 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số tiêu chí đạt nông thôn mới nâng cao lên 16 tiêu chí; xã Dương Quang đạt thêm 02 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số tiêu chí đạt lên 10 tiêu chí; số tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đạt bình quân trên 01 xã là 13 tiêu chí/xã. Năm 2023, phấn đấu xã Nông Thượng đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Dương Quang đạt thêm 03 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số tiêu chí đạt lên 13 tiêu chí; số tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đạt bình quân trên 01 xã là 15 tiêu chí/xã. Năm 2024, xã Nông Thượng hoàn thành 02 nhóm tiêu chí đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu (an ninh, trật tự – hành chính công và sản xuất, thu nhập, hộ nghèo); xã Dương Quang phấn đấu có 04 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số tiêu chí đạt nâng cao lên 17/17 tiêu chí. Năm 2025, xã Nông Thượng hoàn thành thêm 02 nhóm tiêu chí đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (giáo dục, y tế, văn hóa và Môi trường) và hoàn thiện hồ sơ xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu; xã Dương Quang hoàn thiện hồ sơ xét, công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao.

Từ những mục tiêu trên, các phòng, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể thành phố, các phường,  tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tham gia các khối thi đua trên địa bàn thành phố phải có nội dung cụ thể trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới như: Xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị trong xây dựng nông thôn mới phải thực hiện trong năm; những việc làm cụ thể đối với xã được thành phố phân công giúp đỡ xây dựng nông thôn mới; tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Gắn kết quả xây dựng nông thôn mới với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các phòng, ngành, đơn vị. Việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025./.

Đặng Tuyết