Thành phố Bắc Kạn có 12 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Để có kết quả trên, ngành giáo dục và đào tạo thành phố Bắc Kạn đã thực hiện nhiều giải pháp, huy động nguồn lực để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong đó tranh thủ tiếp nhận các nguồn vốn hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn trên chuẩn, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy cả ba cấp học…Để duy trì và nâng cao số lượng các trường học đạt chuẩn quốc gia trong thời gian tới,ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố xác định tiếp tục tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương hoàn thiện cơ sở trường lớp học theo từng giai đoạn;thực hiện xã hội hóa đầu tư cho giáo dục; tổ chức các lớp tập huấn, hội thi nâng cao năng lực cán bộ, giáo viên toàn ngành giáo dục; chủ động áp dụng các mô hình học mới, đào tạo nâng cao chất lượng học tập của học sinh./.