Thành phố Bắc Kạn có 23 hợp tác xã đang hoạt động

Để củng cố, duy trì hoạt động của các hợp tác xã, thời gian qua thành phố đã tích cực hỗ trợ các HTX nông nghiệp trên địa bàn liên kết lại để cùng hoạt động hiệu quả theo những mô hình mới và tháo gỡ khó khăn về vốn. Nhiều HTX đã kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, bố trí người có năng lực và trách nhiệm vào vị trí chủ chốt, từng bước củng cố và đổi mới nội dung hoạt động. Tuy nhiên hoạt động của các HTX với quy mô nhỏ, hiệu quả chưa cao, chưa có thương hiệu trên thị trường, việc kết nối được với thị trường tiêu thụ bên ngoài còn hạn chế, nên nhiều HTX vẫn phải hoạt động cầm chừng, doanh thu thấp, lợi ích đem lại cho các thành viên chưa nhiều.

         Trong điều kiện hiện nay, muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động các HTX cần có phương thức hợp tác kinh doanh, dịch vụ, liên kết chặt chẽ một cách bền vững; tạo điều kiện cho các thành viên HTX làm quen tác phong sản xuất công nghiệp, tiếp cận với các thành tựu khoa học tiên tiến trong sản xuất để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập cho nông dân, tạo điều kiện để nông dân gắn bó với địa phương, đi lên làm giàu từ chính sản xuất nông nghiệp./.