Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác cải cách hành chính luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

 

Bộ phận Một cửa thành phố Bắc Kạn tiếp nhận và giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân

Các văn bản QPPL được ban hành cơ bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, tuân thủ trình tự, thủ tục quy định; việc kiểm tra, rà soát văn bản QPPL được chú trọng. Trên 90% văn bản, tài liệu của các cơ quan, Đảng, chính quyền và các đoàn thể được trao đổi dưới dạng điện tử. Việc công bố, công khai, đơn giản hóa, quy định rõ thời gian thực hiện TTHC, trách nhiệm, thẩm quyền của các đơn vị, cán bộ phụ trách trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp đến giao dịch. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện nghiêm túc các quy định về phân cấp, quản lý, tuyển dụng, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm; thực hiện có hiệu quả các quy định của Chính phủ về thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ đã được thành phố quan tâm triển khai thực hiện tốt, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính đã góp phần quan trọng trong thay đổi thói quen, phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả công việc, tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc và thủ tục hành chính góp phần tiết kiệm chi phí cho các tổ chức và cá nhân.

Tỷ lệ tổ chức, cá nhân hài lòng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành: Năm 2015 đạt 13,96/19 điểm bằng 73,47%; năm 2019 đạt 16,98/19 điểm bằng 89,37%.

Tháng 1/2018 mô hình “Một cửa, một cửa liên thông hiện đại” tại thành phố và 8 xã, phường đi vào hoạt động. 100% các thủ tục hành chính được thực hiện tại bộ phận “một cửa”, góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cho các tổ chức và cá nhân khi đến giao dịch hàng năm đều đạt trên 99%, những năm trước không đánh giá được vì thực hiện tại các bộ phận chuyên môn; tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt 75%, năm 2015 là 0%. Trong nhiệm kỳ đã tiến hành rà soát 409 lượt thủ tục hành chính, kiến nghị bãi bỏ, đơn giản hóa 23 thủ tục, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính là 1.771.300.000đ so với năm 2015 không giảm được chi phí hành chính cho các tổ chức, cá nhân.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thành phố ngày càng được nâng lên : Cấp Thành phố, năm 2015: Thạc sỹ 03/80 bằng 3,75%, Đại học 73/80 bằng 91,25%, Trung cấp 04/80 bằng 5%. Đến năm 2019: Thạc sỹ 13/74 bằng 17.57%, Đại học 61/74 bằng 82,43%. Cấp xã, phường, năm 2015: Chưa qua đào tạo 32/156 bằng 20,51%; Cao đẳng, Trung cấp 55/156 bằng 35,26%, Đại học 69/156 bằng 44,23%. Đến năm 2019: Cao đẳng, Trung cấp 27/143 bằng 18,88%; Đại học 114/143 bằng 79,72%; Thạc sỹ 02/143 bằng 1,4%.

Năm 2015 chỉ có 13/13 cơ quan chuyên môn và 02/27 đơn vị sự nghiêp thuộc thành phố được giao tự chủ, khoán chi hành chính. Đến nay 13/13 cơ quan chuyên môn, 28/28 đơn vị hành chính và 8/8 xã phường đã được giao tự chủ, khoán chi hành chính, trong đó có 03 đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ về chi hành chính và biên chế.

Xếp loại cải cách hành chính năm 2015 đứng thứ 3, chỉ số hài lòng của tổ chức cá nhân được 9,82/28 điểm, bằng 35,07% đứng thứ 7/8 khối huyện thành phố; năm 2019 đứng thứ nhất về xếp loại cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của tổ chức cá nhân được 27,48/32 điểm, bằng 85,87% đứng thứ 4/8 khối huyện thành phố. Mức độ xếp loại Chính quyền điện tử của thành phố được đánh giá năm sau cao hơn năm trước (2018 xếp thứ 4, 2019 xếp thứ nhất khối huyện, thành phố).

 

                       Đặng Tuyết + Minh Cường