Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính

UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 01/02/2016 về việc thực hiện Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020, trong đó đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, phường theo lộ trình từng năm. Xây dựng Đề án thực hiện mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại thành phố và UBND 8 xã, phường đã được UBND tỉnh phê duyệt, hiện nay thành phố và một số xã, phường đang tiến hành thi công xây dựng trụ sở và tập huấn phần mềm một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công mức độ cao. Tích cực thực hiện việc chấn chỉnh lề lối làm việc và tiến độ giải quyết các TTHC cho công dân, tổ chức, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện như: Chỉ thị về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị; phối hợp xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của địa phương; ban hành quy chế đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động và quy chế xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm thời gian giải quyết công việc được giao… Rà soát cắt giảm, đơn giản hóa 33% thủ tục hành chính. Thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế  đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo đúng quy định. Hiện nay, thành phố đã và đang triển khai thực hiện Đề án 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ trong hệ thống chính trị giai đoạn 2016-2021. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, thực hiện trao đổi các tài liệu cơ quan trên mạng điện tử. 100% công chức của thành phố thực hiện tốt phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc và sử dụng hòm thư công vụ để trao đổi thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử thành phố.

Trong thời gian tiếp theo, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính, thành phố xác định, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác kiểm tra việc thực thi công vụ đối với cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân. Làm tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế  đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo đúng quy định. Tiếp tục khai thác, ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc vào trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị của thành phố. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện trung tâm dịch vụ hành chính công thành phố Bắc Kạn, kết nối với các xã, phường; chuẩn bị các điều kiện để đưa Trung tâm dịch vụ hành chính công vào hoạt động ngay sau khi hoàn thành.