Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự giác tháo dỡ các công trình lấn chiếm trên hành lang lối thoát nạn khu dân cư

Từ ngày 01/9/2021 đến ngày hết ngày 15/10/2021. UBND thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh việc thực hiện phong trào tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tự giác gỡ bỏ lồng sắt “chuồng cọp” tạo lối thoát nạn thứ 2, tự trang bị dụng cụ phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hộ gia đình tham gia ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC đối với khu dân cư

Mục đích tuyên truyền, phổ biển sâu rộng và trực tiếp kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đến chủ hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về PCCC, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh. Tổ chức phối hợp các cơ quan chức năng thuộc UBND cùng cấp tuyên truyền, vận động đến từng người dân, hộ gia đình đình tự giác tháo dỡ các công trình lấn chiếm trên hành lang lối thoát nạn khu dân cư, tự giác gỡ bỏ lồng sắt “chuồng cọp”, tạo lối thoát nạn thứ 2, trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hình thức tuyên truyền: Qua phương tiện thông tin đại chúng (loa phát thanh, phóng sự, bản tin trên các trang thông tin điện tử, báo giấy…Tuyên truyền miệng trực tiếp (qua các buổi họp thôn, bản, tổ dân phố; từng hộ gia đình..Qua công tác tuyên truyền giúp nhân dân hiểu biết được tầm quan trọng của việc thực hiện tháo dỡ các công trình lấn chiếm trên hành lang lối thoát nạn khu dân cư,tự gỡ bỏ lồng sắt “chuồng cọp”, tạo lối thoát nạn thứ 2, trang bị phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

UBND thành phố Bắc Kạn thực hiện rà soát các hộ gia đình đã xây dựng công trình lấn chiếm trên hành lang lối thoát nạn khu dân cư, hộ gia đình đã xây dựng lồng sắt “chuồng cọp”, hộ gia đình chưa có lối thoát nạn thứ 2, hộ gia đình chưa dược trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Sau khi rà soát, thực hiện tổng hợp, đánh giá, phân loại và tổ chức tuyên truyền, vận động, phổ biến đến người dân hiểu rõ lợi ích mang lại từ việc đảm bảo hành lang lối thoát nạn khu dân cư, bố trí lối thoát nạn, tháo gỡ lồng sắt “chuồng cọp”, trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để tự động thực hiện.

Sau khi tuyên truyền vận động đối với các gia đình đã tự giác thực hiện, phối hợp ký cam kết duy trì các điều kiện an toàn PCCC. Đối với các hộ gia đình chưa thực hiện, tiến hành hướng dẫn, kiểm tra. Việc kiểm tra thực hiện theo Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 17/5/2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, đồng thời cho ký bản cam kết thực hiện.

Đối với UBND các xã, phường tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch tiến hành hướng dẫn, kiềm tra đối với từng hộ gia đình đã xây dựng các công trình lấn chiếm trên hành lang lối thoát nạn khu dân cư, lồng sắt “chuồng cọp”, chưa có lối thoát nạn thứ 2, chưa trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đưa ra những hạn chế thiếu sót phương hướng khắc phục các tồn tại. Tổ chức cho chủ hộ gia đình ký bản cam kết thực hiện khắc phục những hạn chế thiếu sót đã nêu ra và duy trì thông suốt trong quá trình hoạt động. Theo chức năng, nhiệm vụ các đơn vị bám sát địa bàn thuộc diện quản lý. Lập danh sách, nắm bắt các hộ gia đình chưa thực hiện. /.

Minh Cường

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên