Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh ứng dụng chứng thư số và chữ ký số chuyên dùng

Tại Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp nêu rõ, việc triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã góp phần quan trọng đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí; nâng cao hiệu quả công việc, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử.

Đối với thành phố Bắc Kạn, việc cấp chứng thư số chuyên dùng cho tổ chức và các cá nhân lãnh đạo có quyền ký ban hành văn bản, cá nhân kế toán được thực hiện theo quy định. 100% lãnh đạo phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường thuộc thành phố được cấp chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ và thực hiện ký số văn bản; 100% kế toán các đơn vị dự toán thuộc thành phố được cấp chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ và thực hiện giao dịch điện tử với Kho bạc, thuế, bảo hiểm xã hội. Hiện nay, thành phố có số chứng thư số được cấp 267 (tổ chức 59; cá nhân 208), trong năm 2023 cấp mới 32 chữ ký số cho cá nhân thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thành phố và xã, phường.

Để thực hiện tốt, địa phương tổ chức tuyên truyền hướng dẫn sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các đối tượng được cấp chứng thư các cấp chính quyền. Qua ghi nhận, tỷ lệ các cơ quan sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử đạt 100%, (trừ văn bản mật).

Triệu Biển