Thành phố Bắc Kạn – Điểm sáng trong công tác cán bộ nữ

Trong những năm qua tình hình cán bộ nữ thành phố Bắc Kạn luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm, quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, ban, ngành, đoàn thể. Và nhiều chính sách, quy định tạo điều kiện, cơ hội để đội ngũ cán bộ nữ nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí công tác, nhạy bén, năng động, sáng tạo, từng bước vươn lên, phát huy trí tuệ và sức lao động của bản thân; đồng thời là công cụ để tăng cường sự tham gia của cán bộ nữ, phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, tham gia các cơ quan dân cử. từ đó vai trò, vị thế của cán bộ nữ được nâng lên và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của ngành, cơ quan, đơn vị của toàn thành phố. 

Hội nghị tuyên truyền về giới – Bình đẳng giới và các Đề án

Có thể nói, công tác cán bộ nữ thành phố Bắc Kạn chính là điểm sáng cần phát huy và nhân rộng trên toàn tỉnh. Trong thời gian tiếp theo, Hội sẽ tiếp tục tập hợp rộng rãi các đối tượng là phụ nữ trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện; đa dạng hóa các hình thức tập hợp để phát triển hội viên trong các lĩnh vực.  Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phương pháp vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ Hội. Mở các lớp bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.