Thành phố Bắc Kạn được phê duyệt, chi trả hơn 86 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng

Công tác giải phóng mặt bằng ở thành phố Bắc Kạn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, do cơ chế về giá cả đền bù GPMB, đặc biệt là thiếu nguồn kinh phí.

Thành phố Bắc Kạn đã thành lập tổ công tác cấp uỷ trực tiếp xuống cơ sở lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân; tập trung giải quyết một cách tích cực, kịp thời những kiến nghị, bức xúc của nhân dân; tổ chức nhiều cuộc họp bàn, thống nhất về giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cho mỗi công trình, dự án… Việc được phê duyệt kinh phí lần này sẽ giúp cho thành phố Bắc Kạn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn./.