Thành phố Bắc Kạn duy trì, đăng ký mới 278 mô hình dân vận khéo

Thành phố Bắc Kạn hiện có 278 mô hình dân vận khéo/35 chi, đảng bộ trực thuộc đang duy trì và đăng ký thực hiện mới. Trong đó, duy trì 116, đăng ký mới 162, tăng 87 mô hình số với cùng kỳ năm 2022. Công tác dân vận của chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện.

Mô hình trồng hoa tạo cảnh quan của trường THCS Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

Để các mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả, duy trì bền vững, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Dân vận khéo” thành phố tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình được công nhận năm 2022 và đăng ký các mô hình dân vận khéo mới phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. Cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thành phố Bắc Kạn và các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 03-KL/TU ngày 10/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về tiếp tục thực hiện phong trào “Dân vận khéo”; Hướng dẫn số 01-HD/BDVTU ngày 20/4/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, giai đoạn 2021-2025; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Dân vận khéo” ở cơ sở; tổ chức đánh giá, biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2023 (giai đoạn 2021-2025); trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo, gương “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Nghiên cứu, lựa chọn những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, có sức lan tỏa nhân rộng trên địa bàn thành phố./.

Triệu Biển