Thành phố Bắc Kạn duy trì và phát triển các sản phẩm từ Đề tài khoa học

(backancity.gov.vn) – Thời gian qua trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đã có nhiều đề tài, dự án khoa học được thực hiện thành công, góp phần tạo ra các sản phẩm nông lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao. Sau khi các các đề tài, dự án khoa học được nghiệm thu và bàn giao, thành phố đã tiếp tục duy trì, phát triển các sản phẩm, góp phần tạo ra những hướng đi mới cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Dự án khoa học Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình nuôi trồng nấm dược liệu Linh Chi, nấm Vân Chi từ nguyên liệu ngọn, cành, mùn cưa cây keo tại tỉnh Bắc Kạn do Trung tâm Ứng dụng Khoa học – Công nghệ và Tiêu chuẩn đo lường chất Lượng triển khai thực hiện tại Hợp tác xã Minh Anh, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn từ năm 2021. Sau khi Dự án được nghiệm thu năm 2023, hợp tác xã Minh Anh tiếp tục tận dụng nguồn nguyên liệu dư thừa trong lâm nghiệp như thân, cành, ngọn tươi, mùn cưa của cây keo để trồng nấm Linh Chi, Vân Chi, từ đó tạo ra các sản phẩm mới của hợp tác xã như: trà túi lọc Linh Chi; nấm Linh Chi, Vân Chi nguyên chất; rượu Linh Chi. Đặc biệt, hợp tác xã đã phát triển thành công sản phẩm Nấm Bonsai Linh Chi Minh Anh và được công nhận sản phẩm sáng tạo kỹ thuật của tỉnh năm 2023.

Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình nuôi trồng nấm dược liệu Linh Chi, nấm Vân Chi từ nguyên liệu ngọn, cành, mùn cưa cây keo tại Hợp tác xã Minh Anh, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

Bà Nông Thị Biệt, Giám đốc HTX Minh Anh, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Từ kết quả của dự án, các thành viên HTX đã ứng dụng những kiến thức có được để tiếp tục phát triển sản phẩm mới cho HTX, tạo công ăn việc làm và tạo ra các sp giá trị cao cho HTX.”

Trong năm qua, thành phố Bắc Kạn có 6 đề tài, dự án được triển khai thực hiện nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị bao gồm: Dự án ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng rừng gỗ lớn, hỗn loài, đa mục đích nhằm tăng năng suất, giá trị sản phẩm lâm nghiệp; Ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo quản và chế biến nhằm đa dạng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm chuối tây Bắc Kạn; Tuyển chọn, nhân giống cây trám đen có năng suất quả cao, chất lượng quả tốt; Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình nuôi trồng nấm dược liệu linh chi, nấm vân chi từ nguyên liệu ngọn, cành cây keo; Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật gốc và sản xuất thử nghiệm chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất rau hữu cơ. Để duy trì, phát triển các sản phẩm có giá trị từ các đề tài, dự án khoa học công nghệ, thành phố Bắc Kạn tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho người dân, doanh nghiệp, HTX. Đồng thời, thực hiện tốt việc duy trì, chăm sóc vùng nguyên liệu hiện có và phát triển các vùng trồng nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn cho biết: Phòng tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo thành phố để nhân rộng hiệu quả các sản phẩm có giá trị cao từ các đề tài, dự án khoa học…”

Thời gian tới, thành phố Bắc Kạn tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư nhân rộng kết quả các đề tài, dự án khoa học./.

Minh Cường