Thành phố Bắc Kạn gặp mặt các hợp tác xã, tổ hợp tác

Hiện nay, thành phố Bắc Kạn có tổng số 27 hợp tác xã  và tổ hợp tác đang hoạt động trên các lĩnh vực là: Nông nghiệp, phi nông nghiệp…từ đầu năm 2019 đến nay có 03 HTX mới được thành lập; tổng  số thành viên của HTX là 259 người, thu nhập của thành viên lao động tại các HTX giao động từ 3 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Đã thực hiện khá hiệu quả hoạt động hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và tìm kiếm doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác đã chia sẻ sáng kiến và kinh nghiệm trong sản xuất; cách thức tổ chức liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, đề xuất với Thành phố ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ; về vốn vay vì hiện nay mức cho vay còn khá thấp, thời hạn vay ngắn, tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi hơn để thúc đẩy phát triển kinh tế HTX.

Lãnh đạo Thành phố đã tiếp thu, trả lời những đề xuất, kiến nghị của các HTX, đồng thời tổng hợp những ý kiến, kiến nghị để báo cáo, đề xuất với tỉnh xem xét, giải quyết. Để các HTX, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiêp phát triển nhanh và bền vững, Thành phố tiếp tục đánh giá hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh nông nghiệp; từ đó hỗ trợ, nhân rộng những mô hình hay, đạt hiệu quả và phát triển bền vững. Thực hiện hiệu quả kế hoạch của tỉnh về kết nối sản xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn; hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, thu hút các hộ gia đình, nông dân tích cực tham gia liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.