Thành phố Bắc Kạn gieo cấy 300 ha Lúa xuân

Theo kế hoạch, vụ xuân năm nay thành phố Bắc Kạn phấn đấu gieo cấy 300 ha lúa. Trong đó, chủ yếu sử dụng các giống chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Cơ cấu giống, phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương chủ yếu như: Nhị Ưu 838, Hà phát 3, Khang Dân, Việt Lai 20, …

Người dân phường Xuất Hóa (thành phố Bắc Kạn) đang đẩy nhanh tiến độ cấy Lúa xuân

Tính từ ngày 4/3 -15/3/2021, bà con nông dân thành phố Bắc Kạn thực hiện cấy Lúa xuân được 294 ha/ 300 ha, đạt 98% KH; cây Ngô trồng được 80ha, đạt 80%. Với những diện tích còn lại chưa được gieo cấy, phần lớn do người dân thực hiện gieo mạ muộn.  Hiện tại, thành phố Bắc Kạn đang tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường đôn đốc bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy theo khung thời vụ và bảo đảm năng suất, chất lượng cây trồng./.

Triệu Biển