Thành phố Bắc Kạn họp bàn giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2018

Năm 2018 thành phố được tỉnh giao thu ngân sách nhà nước là 106.350 tỷ đồng. Nhận định những khó khăn trong hoạt động thu ngân sách, lãnh đạo UBND Thành phố đã chỉ đạo Chi cục Thuế tích cực rà soát, khai thác các nguồn thu. Chủ động đề xuất tham mưu các giải pháp xử lý nợ đọng thuế và chống thất thu ngân sách. Làm tốt công tác dự báo thu, xây dựng lộ trình thu kịp thời báo cáo về tiến độ thu và những khó khăn vướng mắc về nguồn thu để Thường trực UBND thành phố chỉ đạo các ban ngành, địa phương cùng phối hợp rà soát các nguồn thu phát sinh để quản lý, đôn đốc thu có hiệu quả, rà soát lại một số hộ kinh doanh dịch vụ, thương mại, điều chỉnh thuế khoán ổn định hàng năm, một số hộ kinh doanh dịch vụ có doanh thu quản lý chưa tương xứng với thực tế kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ đề nghị cục thuế thanh tra  một số đơn vị đồng thời tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phối hợp thực hiện kịp thời việc cưỡng chế nợ thuế , thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của cá nhân, tổ chức dây dưa, chây ì, nợ thuế kéo dài.

           Đối với thuế xây dựng cơ bản, UBND Thành phố sẽ đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án đã trúng thầu, chỉ thầu đồng thời sẽ không cho các doanh nghiệp còn nợ đọng thuế tham gia đấu thầu, chỉ thầu các công trình dự án trên địa bàn. Với các giải pháp đồng bộ về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ, quyết liệt giữa các ban, ngành, cơ quan chức năng và sự ủng hộ của nhân dân là điều kiện quan trọng để Thành phố hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách địa phương năm 2018./.