Thành phố Bắc Kạn họp bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018

Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố đã tiến hành bình xét các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình có hồ sơ đề nghị đạt danh hiệu văn hóa. Kết quả bình xét, toàn thành phố có 10.690/11.333 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 94,33%, trong đó gia đình văn hóa 3 năm liên tục 3.829/10.690 đạt 35,81%; 106/127 khu dân cư văn hóa đạt 83,46% tăng so với cùng kỳ 13,36%, công nhận 23 thôn, tổ đạt thôn, tổ văn hóa 3 năm liên tục; 1/2 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 4/6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị đạt 66,66% tăng 50% so với cùng kỳ; có 278/322 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 89.13% tăng 1,13% so vơi cùng kỳ. Ngoài ra Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố đã chọn 15 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu đề nghị UBND thành phố khen thưởng, 14 khu dân cư tiêu biểu đề nghị UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích liên tục đạt thôn, tổ dân phố văn hóa 09 năm liền.

Để Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố ngày càng đạt kết quả cao hơn, trong những năm tới các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa lành mạnh, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng thành phố Bắc Kạn thân thiện văn minh; thúc đẩy kinh tế – xã hội  ngày càng phát triển./.