Thành phố Bắc Kạn họp triển khai công tác diễn tập phòng thủ năm2016

Hội nghị đã thông qua Chỉ thị số 02- CT/TU ngày 9/12/2015 của tỉnh Bắc Kạn về diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016. Chỉ thị  số 04 – CT/TU ngày 22/12/2015 của Ban thường vụ Thành ủy Bắc Kạn về tham gia diễn tập khu vực phòng thủ  năm 2016 viết tắt là ZBK – 16. Các quyết định số 346- QĐ/TU; Quyết định 01 – QĐ/TU: Quyết định số 02 – QĐ/TU; Quyết định 03 – QĐ/TU của Ban thường vụ thành ủy Bắc Kạn về thành lập Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Bắc Kạn, Ban nội dung soạn thảo văn kiện diễn tập, Ban đảm bảo diễn tập và Tổ nghiên cứu tổng kết diễn tập. Tại Hội nghị, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn là cơ quan thường trực đã báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Kạn về hoạt động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ban hành các văn bản chỉ đạo, công tác chuẩn bị vật chất, hạ tầng cho diễn tập. Trong đó từng nội dung đã có phân công cụ thể  công việc phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị chuyên môn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Triệu Đức Lân – UVBTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Bắc Kạn; Trưởng ban chỉ đạo diễn tập chỉ đạo: Cấp ủy chính quyền từ Thành phố đến xã, phường quán triệt tốt nội dung diễn tập cho cán bộ, nhân dân hiểu được sự cần thiết của công tác diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016. Bổ sung các thành viên trong Ban chỉ đạo diễn tập đúng, đủ thành phần. Các Ban đã được thành lập thực hiện tốt việc nghiên cứu soạn thảo văn kiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên; Tham mưu địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kinh phí  và thực hiện luyện tập đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Các đơn vị Quân sự, công an bám sát hoạt động chỉ đạo của tỉnh để tham mưu triển khai trên địa bàn thành phố phù hợp theo chức năng nhiệm vụ. Các thành viên tham gia các ban diễn tập của thành phố Bắc Kạn chủ động, đề xuất, hướng dẫn thực hiện bình xét khen thưởng kịp thời trong hoạt động diễn tập.