Thành phố Bắc Kạn họp xét các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018

Căn cứ Hướng dẫn số 435/HD – UBND ngày 10 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn và Hướng dẫn số 02 /HD- UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố Bắc Kạn về các hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Trong tổng số 12 tập thể và 17 cá nhân các cấp lựa chọn đề nghị khen thưởng, Hội đồng xét chọn, đề nghị khen thưởng thành phố Bắc Kạn đã đề nghị tặng Giấy khen của UBND thành phố cho 12 tập thể và 15 cá nhân; đồng thời đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2018.