Thành phố Bắc Kạn hướng dẫn rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Ngày 7/10/2020, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Huế – Phó Chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các học viên là thành viên BCĐ giảm nghèo thành phố, Bí thư, tổ trưởng và các cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo các xã, phường được tiếp cận các Thông tư 17/2016, Thông tư 14/2018 của Bộ lao động thương binh và xã hội, Quyết định 1711/ QĐ – UBND ngày 26/9/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn; Công văn 1905/LĐTBXH –BHXH & PCTNXH ngày 22/9/2020 hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo năm 2020 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn.

Cán bộ chuyên môn phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Kạn phổ biến tài liệu hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

Cụ thể, theo tài liệu hướng dẫn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo được triển khai thực hiện từ ngày 01/10 đến hết 30/11/2020. Trong đó, các địa phương chỉ đạo các thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo thực hiện rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo đúng các nội dung biểu mẫu như: Giấy đề nghị xét duyệt, bổ sung hộ nghèo, cận nghèo; Danh sách hộ gia đình có khả năng rơi xuống nghèo;Danh sách hộ gia đình có khả năng thoát nghèo và thoát cận nghèo; Danh sách phân loại hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập năm 2020; Phân loại hộ nghèo theo tiêu chí tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; phiếu rà soát xác định hộ nghèo, cận nghèo khu vực thành thị; Biên bản thống nhất kết quả rà soát tại khu dân cư; Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo..v.v.. Năm 2020 là năm vừa thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020, vừa tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021 -2025. Vì vậy, tại buổi tập huấn, các học viên được thảo luận, trao đổi những vấn đề còn gặp khó khăn, vướng mắc khi thực hiện công tác rà soát hộ nghèo và cận nghèo tại thôn, tổ./.

 Triệu Biển