Thành phố Bắc Kạn hướng tới một nền hành chính văn minh hiện đại

Năm 2019, công tác CCHC của thành phố ngày càng đi vào nền nếp, phục vụ nhân dân tốt hơn. Trong tất cả các lĩnh vực CCHC đều có những bước chuyển mạnh. Trong cải cách thể chế, công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Công tác theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng quy định tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuận tiện trong việc tra cứu các cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, góp phần công khai, minh bạch văn bản quy phạm pháp luật của. Các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC đúng theo quy định, 99% hồ sơ TTHC đúng hạn. Danh mục và các bước thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố được niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa của UBND thành phố theo đúng quy định.

Ngoài ra, các thủ tục được công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố có đường dẫn liên kết đến trang thông tin điện tử TTHC của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu khi có nhu cầu thực hiện TTHC, tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố niêm yết công khai 258 TTHC thuộc các lĩnh vực: Tư pháp, đất đai, lao động – thương binh và xã hội, quản lý đô thị, công thương, nội vụ, y tế, tài nguyên – môi trường, tài chính – kế hoạch, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa, thông tin và truyền thông….

          Công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính thực hiện nghiêm các quy định về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị không vượt quá số lượng các phòng, ban. Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chỉ đạo của Trung ương.. Thành phố đã hoàn thiện các đề án  sắp xếp lại cơ cấu tổ chức; phê duyệt phương án sắp xếp lao động quy định tiêu chuẩn; bổ nhiệm chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố. Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức có nhiều chuyển biến, việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức theo đúng quy định bằng phương pháp chấm điểm lấy hiệu quả công việc làm thước đo.

Cấp ủy, chính quyền thành phố ban hành các kế hoạch công tác cải cách hành chính 2020; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2020. Thành lập Ban Chỉ đạo chính quyền điện tử và tổ tham mưu, giúp việc thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. Duy trì sử dụng các phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc, hòm thư công vụ, một cửa điện tử liên thông, chữ ký số. Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và công khai thủ tục hành chính theo quy định. Tăng cường đảm bảo an toàn an ninh mạng nhằm cải tiến chỉ số xếp hạng của Việt Nam tại các địa phương, đơn vị. Nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chất lượng hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông thành phố và các xã, phường. Rà soát, tổng hợp danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và đẩy mạnh tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công mức độ cao và dịch vụ bưu chính công ích; chỉ đạo Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn cho các đoàn viên xung kích để thực hiện việc tuyên truyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong giao dịch và giải quyết hồ sơ TTHC. Giao chỉ tiêu phát sinh hồ sơ mức độ 3, 4 đến các phòng chức năng và UBND các xã, phường. Tăng cường kiểm tra công vụ, phòng, chống tham nhũng; chấn chỉnh lề lối làm việc, ý thức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị.

          Kết quả đạt được trong công tác CCHC của thành phố đã góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, văn minh, hiện đại. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, công tác CCHC tiếp tục được các cơ quan chức năng chủ động thực hiện tốt các nội dung thuộc phạm vi quản lý, đề ra giải pháp khắc phục những nội dung thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương mình. Kết quả thực hiện công tác CCHC tại đơn vị, địa phương là một trong các tiêu chí xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu, cấp phó có liên quan của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tại các đơn vị, địa phương.