Thành phố Bắc Kạn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại 03 xã, phường

Từ ngày19/10- 21/10/2021, Thành phố Bắc Kạn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 tại phường Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Chí Kiên và xã Dương Quang.

Đoàn kiểm tra CCHC làm việc tại phường Nguyễn Thị Minh Khai.

Đoàn tập trung kiểm tra về công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, kết quả tự chấm điểm cải CCHC, xây dựng chính quyền điện tử và những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Qua kiểm tra thực tế, UBND các xã, phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính đảm bảo theo cơ chế mới, kịp thời có các văn bản chỉ đạo rà soát, kiểm soát các thủ tục không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành để đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và ban hành văn bản mới.Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các xã, phường đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho hoạt động của cơ quan hành chính đạt hiệu quả hơn; công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân trong các quan hệ giao dịch hành chính, từ đó giảm thời gian giải quyết hồ sơ so với trước đây, tạo được sự hài lòng của tổ chức, công dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo phần mềm quản lý hồ sơ công việc giúp cán bộ công chức giải quyết nhanh, gọn hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao chất lương giải quyết công việc…

Đoàn kiểm tra CCHC thành phố Bắc Kạn yêu cầu: Các xã, phường cần nâng cao hơn nữa về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích; lưu ý hoàn thành một số tiêu chí chấm điểm về chỉ số cải cách hành chính; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc thực hiện CCHC; công tác thông tin tuyên truyền về CCHC, bố trí kinh phí đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho cán bộ và người dân trong giải quyết thủ tục hành chính…

Kiểm tra công tác CCHC tại xã Dương Quang.

Việc kiểm tra cải cách hành chính sẽ là điều kiện thuận lợi để UBND các xã, phường và UBND thành phố đánh giá những kết quả đạt được, phát hiện những cách làm hay, sáng tạo để có giải pháp nhân rộng trong thành phố; đồng thời cũng kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn hoặc vi phạm (nếu có) trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các phường, xã để có hướng khắc phục, tháo gỡ; trên cơ sở những đề xuất, kiến nghị của xã phường, Thành phố Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất trên địa bàn.

                               Hoàng Thạc