Thành phố Bắc Kạn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Đức Xuân

Sáng ngày 22/3, Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Bắc Kạn làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tại phường Đức Xuân.

Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử thành phố kiểm tra về công tác quán triệt và triển khai các văn bản của Trung ương, Tỉnh, thành phố và địa phương về bầu cử đại biểu ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử; hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử; công tác nhân sự; công bố danh sách các đơn vị bầu cử tại phường Đức Xuân; phân chia khu vực bỏ phiếu; công tác chuẩn bị, niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp 2021 – 2026…

Theo báo cáo của phường Đức Xuân: Tại hội nghị hiệp thương lần hai sau khi xem xét, thảo luận, các đại biểu thống nhất trong số 45 người có danh sách  giới thiệu ứng cử lựa chọn lấy 39 người để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử để tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú theo quy định. Cụ thể như sau: Người đang công tác tại Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể phường, lực lượng vũ trang: 17  người. Trong đó, Thường trực Đảng ủy: 02 người( Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy), Thường trực HĐND phường: 01 người (Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách), Lãnh đạo UBND phường số lượng: 05 người ( 02 lãnh đạo UBND, 02 công chức VH- XH, 01 công chức địa chính xây dựng), Lãnh đạo Công an phường: 01 người (trưởng Công an phường). Ban chỉ huy quân sự phường 01 người ( phó Chỉ huy QS phường), Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: 07 người (cấp Trưởng, hoặc phó các UBMT và đoàn thể);  các tổ dân phố gồm: 22 đại biểu. Cơ cấu Đại biểu cụ thể như: Đại biểu Nữ: 20/39 =  51,3 %; Đại biểu  ngoài Đảng : 08/39 = 20,5% ; Đại biểu dưới 40 tuổi: 11/39  = 28,2%; Đại biểu dự kiến tái cử : 14/39  = 35,9 %l; Đại biểu dân tộc thiểu số: 19/39  = 48,7%.

Tại buổi làm việc, Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài – Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Bắc Kạn đề nghị: Phường Đức Xuân tích cực, chủ động triển khai các bước tiếp theo trong Kế hoạch bầu cử, đảm bảo đúng quy trình, thời gian. Phát huy vai trò của các Tiểu ban trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao để phục vụ công tác bầu cử; Tập huấn kỹ lưỡng về nghiệp vụ công tác bầu cử, bám sát các hướng dẫn mới nhất của Trung ương, Tỉnh, thành phố và dự kiến các tình huống để có hướng xử lý cụ thể. Kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử cho các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử ở cơ sở. Lựa chọn kỹ lưỡng những người có phẩm chất chính trị tốt, am hiểu pháp luật, có kinh nghiệm công tác, sức khỏe và nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các Tổ bầu cử; Làm tốt công tác nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết ngay những vấn đề phát sinh từ cơ sở, lập và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm chính xác, đầy đủ./.

Minh Cường