Thành phố Bắc Kạn kiểm tra công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh

Tại 03 đơn vị kiểm tra, Hội đồng giáo dục QP&AN thành phố Bắc Kạn đã kiểm tra việc quán triệt thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác bồi dưỡng kiến thức QP& AN cho các đối tượng; kiểm tra kế hoạch giảng dạy, trang thiết bị dạy học, thao trường bãi tập cho môn giáo dục QP&AN. Qua kiểm tra cho thấy 03 đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị, các thành viên trong Hội đồng GDQP&AN đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, hệ thống văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được đảm bảo, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4 cấp xã, phường theo đúng quy định, công tác giáo dục QP&AN cho quần chúng nhân dân và học sinh được hội đồng giáo dục QP&AN tuyên truyền phổ biến sâu rộng./.