Thành phố Bắc Kạn kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019, tại các xã, phường

Qua kiểm tra, nhìn chung các xã, phường làm tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo như: Quan tâm chỉ đạo họp thôn, tổ và đôn đốc các thôn, tổ cung cấp đầy đủ các phiếu biên bản điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác chỉ đạo phối hợp giữa các thành viên trong Ban chỉ đạo xã, phường. Việc tổng hợp số liệu điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầy đủ, chính xác; đảm bảo niêm yết công khai danh sách các hộ nghèo, cận nghèo theo đúng thời gian; tuyên truyền nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, mạnh dạn đăng ký thoát nghèo…

Tính đến thời điểm hiện tại, các xã, phường đã tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo đúng tiến độ thời gian, thực hiện các bước theo đúng quy định. Kết quả báo cáo sơ bộ toàn thành phố còn 226 hộ nghèo bằng 1,93% (Giảm 31 hộ) đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hộ cận nghèo còn 206 hộ bằng 1,76%./.