Thành phố Bắc Kạn kiểm tra việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015

Qua kiểm tra cho thấy, các xã, phường đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào có sự phân công phân nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong trào ở các thôn, tổ dân phố; tích cực tham mưu và tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào; thực hiện tốt hương ước quy ước, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các hủ tục mê tín dị đoan, các phong tục tập quán lạc hậu dần được xóa bỏ; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gìn giữ và phát huy.

Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức phong trào thi đua yêu nước, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, từng bước cải cách thủ tục hành chính. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động ngày càng thể hiện trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, tích cực tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Qua phong trào, nhiều nội dung và hình thức thi đua đa dạng, phong phú được triển khai có hiệu quả như: “Xây dựng công sở xanh – sạch – đẹp, an toàn”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; lao động có kỷ luật, sáng tạo; giúp đỡ nhau làm việc với năng suất chất lượng cao; tích cực tham gia phong trào học tập và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở.

BCĐ kiểm tra tại Trung tâm HLTĐTT tỉnh Bắc Kạn

Việc triển khai tích cực, trách nhiệm của tổ chức công đoàn tại cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, xây dựng người cán bộ công chức – viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.…đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, có tác động tích cực trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Mỗi CNVCLĐ đều có ý thức vận động gia đình, người thân thực hiện nếp sống văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc… 

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã thực sự là động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các địa phương thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nâng cao ý thức làm chủ tập thể, xây dựng cuộc sống văn minh lành mạnh, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, tốt đẹp…