Thành phố Bắc Kạn nghe báo cáo thời sự trong nước và quốc tế 6 tháng đầu năm 2016

Hội nghị đã được nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2016, được cung cấp các thông tin về tình hình An ninh – quốc phòng, công tác đối ngoại của Đảng ta, cập nhật thông tin về tình hình trên Biển Đông, thông tin về tình hình quốc tế…

 Những thông tin này là cơ sở để cấp ủy đảng các cấp của thành phố Bắc Kạn định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới./.