Thành phố Bắc Kan: Nhiều chuyển biến tích cực sau 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”

Phong trào đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, theo đúng lộ trình đề ra, thực sự đi vào đời sống, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống nông dân được nâng cao, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Thành phố thường xuyên chú trọng tổ chức tuyên truyền thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền qua các buổi tập huấn, Hội thảo và lồng ghép các chương trình do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới như phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào “ Dân vận khéo”; phòng trào “ Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; mô hình “5 không 3 sạch”… đến nay hầu hết cán bộ, công chức và người dân đều hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của mình trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, ý thức và trách nhiệm của người dân đã được nâng lên rõ rệt.

Các xã đều được thực hiện điều chỉnh quy hoạch bổ sung chỉnh sửa đề án xây dựng nông thôn mới của xã giai đoạn 2016-2020 phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội tại địa phương. Nhìn chung, công tác điều chỉnh quy hoạch, chỉnh sửa Đề án xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện thuận lợi. Từ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, nguồn vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân, đoàn thanh niên,.. đã đầu tư nâng cấp, xây dựng mới 2,3 km đường bê tông giao thông nông thôn liên thôn, nội thôn, ngõ xóm. Đến nay hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn, nội thôn cơ bản được bê tông hóa. Hệ thống kênh mương trên địa bàn thành phố có tổng chiều dài là 20,919km luôn được duy tu, bảo dưỡng, nạo vét, quét dọn thường xuyên và đảm bảo đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của địa phương. Cơ sở vật chất Trường học luôn được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh cụ thể: đã nâng cấp sửa chữa Trường Trung học cơ sở Nông Thượng và Mầm non Nông Thượng đạt trường chuẩn quốc gia mức độ I, với tổng kinh phí hỗ trợ là 5 tỷ đồng. Năm 2018, tiếp tục hỗ trợ kinh phí sửa chữa trường Trung học cơ sở và Tiểu học Dương Quang với kinh phí hỗ trợ là 3 tỷ đồng. Hiện nay, có 02/05 trường học trên địa bàn 02 xã đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ I.

Cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư hơn 1,4 tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp khu thể thao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao được diễn ra thường xuyên và có nhiều tiến bộ cả về loại hình lẫn chất lượng, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đều đạt trên 90% trở lên.

 Hệ thống Thông tin truyền thông  ngày càng được đầu tư, ứng dụng phổ biến, hệ thống thông tin liên lạc khu vực nông thôn đã được hoàn thiện phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu khai thác thông tin, liên lạc của cán bộ và nhân dân trên địa bàn, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách và tình hình phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương được phổ biến kịp thời hơn, cụ thể: 100% UBND các xã được trang bị đầy đủ máy tính có kết nối mạng internet và thực hiện xử lý, gửi nhận văn bản qua đường mạng; 100% các xã được phủ sóng truyền thanh; 81% hệ thống loa phát thanh được lắp đặt đến các thôn, tổ; tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại di động ngày càng tăng, 100% số thôn đã có kết nối internet…

Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Thành phố chủ động hướng dẫn các xã lồng ghép các chương trình, triển khai các mô hình phát triển kinh tế giúp cho nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, xử lý chất thải, tổ chức đánh giá và tuyên truyền nhân rộng các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cải thiện cuộc sống như:

Tổng kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất từ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong 02 năm (2016-2017) thực hiện là 1,960 triệu đồng. Các chính sách giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 còn 2,5%.

Các tiêu chí về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS được giữ vững và không ngừng được nâng lên; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, bổ túc, học nghề đạt trên 90%. Chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân không ngừng được nâng lên. Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ y tế cấp xã đã được quan tâm, đến nay có 1/2 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế đạt 85,5% trên tổng dân số.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao được diễn ra thường xuyên và có nhiều tiến bộ cả về loại hình lẫn chất lượng, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đều đạt trên 90% trở lên.

Công tác xử lý môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn ở nông thôn được quan tâm đầu tư như: Hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng chuồng trại chăn nuôi,… giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Công tác thu gom rác thải trên địa bàn nông thôn cũng được quan tâm, trong những năm qua thành phố đã hỗ trợ xây dựng 35 lò đốt rác thải tại 25 thôn bản trên địa bàn xã Nông Thượng và Dương Quang. Đồng thời phát động các buổi lễ, tuyên truyền ra quân vệ sinh môi trường làng, bản, đảm bảo xanh-sạch-đẹp,. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh chiếm 100%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: 100%.     Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm: 66,67%

Tổ chức bộ máy cấp ủy, chính quyền 2 xã trên địa bàn thành phố không ngừng được củng cố và từng bước hoàn thiện, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhân dân phấn khởi, tin tưởng, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tình hình an ninh – trật tự xã hội trên địa bàn các xã nhìn chung được ổn định và giữ vững; tệ nạn xã hội giảm từng năm. 100% các thôn đã xây dựng hương ước, quy ước, không còn các hủ tục lạc hậu. Nhờ sự quan tâm vào cuộc của các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn cuối năm 2017, xã Nông Thượng đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới và được UBND tỉnh công nhận xã Nông Thượng là xã nông thôn mới năm 2017. Xã Dương Quang đạt 16/19 tiêu chí. So với mục tiêu kế hoạch đặt ra đạt 100% so với mục tiêu kế hoạch.

Trong những năm tiếp theo thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” phấn đấu năm 2020 xã Dương Quang đạt chuẩn xã nông thôn mới và thành phố Bắc Kạn hoàn thành Chương trình nông thôn mới. Đồng thời chú trọng thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thay đổi về chất trong các phong trào thi đua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn. Đồng thời, phải chú trọng hướng vào giải quyết các vấn đề cấp bách, khó khăn, phức tạp đặt ra. Gắn kết chặt chẽ các phong trào thi đua với các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của các địa phương, nhất là các chỉ tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng việc làm, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội./.