Thành phố Bắc Kạn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,4% năm 2018

Để đạt mục tiêu đề ra, Ban chỉ đạo giảm nghèo của thành phố đã phân công thành viên BCĐ phụ trách các xã, phường huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo với các chương trình dự án khác trên địa bàn thành phố để hộ nghèo có điều kiện tiếp cận vay vốn phát triển sản xuất. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước, đảm bảo để người nghèo được hưởng đầy đủ và kịp thời các chính sách ưu đãi. Nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả tại cơ sở, tích cực chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho lao động nông thôn; Triển khai nhiều mô hình khuyến nông – khuyến lâm và dạy nghề, giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân./.