Thành phố Bắc Kạn phấn đấu huẩn luyện lực dân quân tự vệ hoàn thành trong tháng 5/ 2015

Đến thời điểm này đã có 07/8 xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn hoàn thành nội dung huấn luyện lực lượng dân dân tự vệ năm 2015. Ban CHQS các xã, phường đều thực hiện huấn luyện theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang thiết bị” với quân số thạm gia đạt 100%. Các nội dung huấn luyện được thực hiện theo quy định của giáo trình: Giáo dục chính trị và thực hành. Đối với nội dung thực hành tập trung đi sâu vào huấn luyện cách sử dụng các loại vũ khí và bố trí, huy động lực lượng dân quân theo các tình huống giả định. Bên cạnh đó 100% xã phường triển khai các hoạt động dân vận phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.  Trong thời gian này, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn đang tích cực chỉ đạo Phường Huyền Tụng là đơn vị cuối cùng thực hiện công tác huấn luyện dân quân tự vệ  phấn đấu hoàn thành trước tháng 5/2015./.