Thành phố Bắc Kạn phấn đấu tạo việc làm cho 500 lao động năm 2023

Năm 2023, thành phố Bắc Kạn phấn đấu tạo việc làm mới cho 500 lao động, trong đó đặc biệt quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Xưởng sản xuất đũa của Công ty cổ phần Vĩnh Lâm Bắc Kạn (xã Nông Thượng) tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Để đạt mục tiêu này, thành phố đưa ra các giải pháp như: Huy động nguồn lực, tranh thủ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức đào tạo nghề, phổ cập nghề cho lao động; hỗ trợ vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp; định hướng nghề nghiệp và việc làm cho người lao động, chú trọng cung cấp thông tin về thị trường lao động, việc làm; tiếp tục thực hiện tốt việc đối thoại với các doanh nghiệp và công ty để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn có việc làm ổn định, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững./.

Hoàng Thạc