Thành phố Bắc Kạn: Phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác xã

Hiện nay, các Hợp tác xã tại thành phố Bắc Kạn đang từng bước khẳng định vị trí, vai trò trong phát triển kinh tế xã hội, giúp các thành viên tham gia hợp tác xã không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, thành phố Bắc Kạn đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để cụ thể hóa và thúc đẩy các hợp tác xã trên địa bàn phát triển. Để thực hiện tốt một trong số các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết năm 2022 đề ra, thành phố đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, nhất là khuyến khích, vận động, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi thành lập, duy trì hiệu quả các hợp tác xã trên địa bàn. Thành phố thường xuyên cập nhập, trao đổi các thông tin, văn bản quy định về hoạt động của hợp tác xã và chủ động theo dõi, quản lý và nắm bắt tình hình sản xuất của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn. Triển khai, tuyên truyền đến các tổ chức kinh tế, cá nhân trên địa bàn về kế hoạch thực hiện chương trình OCOP năm 2022. Ban hành kế hoạch về thực hiện Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, đồng thời cấp phát 1.000 tờ rơi về chương OCOP tới các xã, phường. Triển khai tổng hợp danh sách các HTX đăng ký xây dựng phần mềm nhật ký sản xuất FaceFarm và kế toán hợp tác xã. Tổng hợp báo cáo số liệu các doanh nghiệp, hợp tác xã được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp từ 2016 đến nay và báo cáo kết quả rà soát, thống kê danh sách phân loại HTX nông nghiệp trên địa bàn.

Hợp tác xã Minh Anh (phường Xuất Hóa, TP.Bắc Kạn) tạo việc làm, thu nhập ổn định cho thành viên 

Theo số liệu thống kê của phòng Kinh tế thành phố Bắc Kạn: Đến thời điểm này, trên địa bàn thành phố có tổng số 47 hợp tác xã, trong đó có 35 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 12 hợp tác xã phi nông nghiệp. Năm 2021, Thành phố Bắc Kạn có 32 sản phẩm OCOP, trong đó có 11 sản phẩm đạt 4 sao, 21 sản phẩm đạt 3 sao. Tính đến ngày 10/5/2022, thành phố đã tổng hợp, đăng ký 09 sản phẩm tham gia chương trình OCOP năm 2022.

Từ khi Luật Hợp tác xã năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 tại kỳ họp thứ 4 (Khóa XIII) và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 thay thế cho Luật Hợp tác xã năm 2003. Với nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung, Luật Hợp tác xã năm 2012 đang tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tham gia hiệu quả mô hình kinh tế tập thể. Bám sát mục tiêu Luật Hợp tác xã năm 2012, thành phố vẫn đang duy trì hiệu quả số lượng hợp tác xã hiện có và khuyến khích, vận động thành lập các mô hình HTX mới. Tại thành phố Bắc Kạn, số lượng Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp đang chiếm ưu thế. Các hợp tác xã nông nghiệp không chỉ tăng nhanh về số lượng mà chất lượng hoạt động cũng không ngừng được cải thiện, thực hiện tốt vai trò tổ chức sản xuất, thu mua, sơ chế, bao tiêu sản phẩm cho các thành viên, đang hướng theo phương thức sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Cụ thể như: Hợp tác xã Tân Thành (xã Nông Thượng) thu mua, xây dựng vùng trồng nguyên liệu sản xuất nghệ nếp Bắc Kạn tại các huyện, thành phố đảm bảo nguyên liệu sơ chế, sản xuất sản phẩm tinh bột nghệ nếp của HTX cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh. HTX Minh Anh (phường Xuất Hóa) chuyên sản xuất các loại nấm ăn, nấm dược liệu đã chủ động chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung cấp nấm, giống nấm với giá cả thấp hơn thị trường cho các thành viên thực hiện mô hình, tạo thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa ổn định lâu dài.

Các HTX ngày càng năng động hơn với cơ chế thị trường, tự chủ trong tổ chức hoạt động và có những đóng góp ngày càng thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Thông qua việc Hợp tác xã xây dựng đề án, có giải pháp cụ thể và triển khai chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm đã khẳng định được vai trò quan trọng không chỉ đối với sản xuất, kinh doanh mà còn trở thành nhân tố không thể thay thế, góp phần xây dựng các sản phẩm truyền thống, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân, làm thay đổi căn bản diện mạo kinh tế địa phương.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục xác định các nhiệm vụ, nhóm giải pháp phát triển kinh tế tập thể. Trong đó, tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách về kinh tế tập thể, hợp tác xã và nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cá nhân và các tầng lớp nhân dân về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Vận động thành lập mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới. Thực hiện tốt Nghị quyết số 09 – NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, giai đoạn 2021 – 2025. Triển khai chính sách phát triển hàng hóa tỉnh và đề án mỗi xã phường một sản phẩm. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức kinh tế, cá nhân trên địa bàn nâng cao các sản phẩm OCOP, ứng dụng công nghệ, tham gia các sàn giao dịch điện tử,…

Triệu Biển

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên