Thành phố Bắc Kạn phổ biến nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Hơn 200 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số – Kế hoạch hóa gia đình thành phố, các xã phường; cộng tác viên Dân số các thôn, tổ dân phố được phổ biến nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới. Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã Ban hành Chương trình hành động số: 13-CTr/TU ngày 22 tháng 01 năm 2018 thực hiện thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân số trong tình hình mới. Đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số. Thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chính sách về công tác dân số. Tham gia phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số. Đảm bảo tổ chức bộ máy, nâng cao năng cao năng lực đội ngũ cán bộ dân số. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn cũng đã ban hành Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2018; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới.

          Mục tiêu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, của cả hệ thống chính trị và nhân dân đối với công tác dân số trong tình hình mới. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác dân số thời gian qua, đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết và Chương trình hành động số: 13-CTr/TU của Tỉnh ủy Bắc Kạn đề ra, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững./.