Thành phố Bắc Kạn quan tâm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Do đó, trong những năm qua, Đảng bộ thành phố đã quan tâm, đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn và kỹ năng thực thi nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên. Hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy cử cán bộ, đảng viên trong diện quy hoạch đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị theo chỉ tiêu giao; xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; tạo điều kiện để cán bộ, công chức được đi học nâng cao về trình độ chuyên môn. Từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI  đến nay, thành phố đã cử 24 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị; phối hợp tổ chức 01 lớp trung cấp và 02 lớp sơ cấp lý luận Chính trị tại thành phố và mở nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các đối tượng theo quy định… Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn bám sát theo quy hoạch được phê duyệt; quan tâm, ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ kế cận có triển vọng…. Để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị, trở thành nhân tố quan trọng để thành phố hoàn thành được các chỉ tiêu, kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ còn có những hạn chế nhất định như: Trong đào tạo, bồi dưỡng còn nặng về lý thuyết, kiến thức thực tiễn chưa nhiều, đặc biệt là các kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kỹ năng hành chính, thái độ ứng xử, làm việc chưa thực sự được chú trọng, bên cạnh đó ý thức học tập của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao do đó chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ còn hạn chế.

Trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu gắn với thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU của Thành ủy về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu giai đoạn 2017-2020. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong đó căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài thực hiện đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng phương châm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, yêu cầu kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong thực tiễn để đào tạo, bồi dưỡng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức được tham gia các lớp học nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị…