Thành phố Bắc Kạn quyết tâm xây dựng, phát triển toàn diện

Thành quả một nhiệm kỳ

Bắt tay thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2010-2015 mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ V đề ra, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Thành phố Bắc Kạn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức lớn. Tuy nhiên, điểm nổi bật và là yếu tố nền tảng để thành phố Bắc Kạn vươn lên giành những kết quả có ý nghĩa quan trọng, đó chính là sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cùng với nỗ lực, sáng tạo của đảng viên và nhân dân. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã được tập trung thực hiện với những cách làm mới, mang lại chuyển biến tích cực.

Điểm nhấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của nhiệm kỳ qua, đó là Đảng bộ thành phố đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ; quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ, đã tạo được bước đột phá quan trọng về chất lượng đội ngũ trong các cấp, ngành, trong mỗi đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường; công tác vận động quần chúng được triển khai đồng bộ. Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được thực hiện nghiêm túc, từ đó, tạo được chuyển biến tích cực. Những năm qua, Đảng bộ thành phố là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, nhiệm kỳ 2010-2015, Thành phố đã về đích với nhiều thành quả lớn. Kinh tế phát triển với tốc độ khá nhanh, bình quân hàng năm đạt 18,77%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ và công nghiệp: so với năm 2010, tỷ trọng thương mại – dịch vụ tăng 3,8% (từ 50,6% lên 54,4%); công nghiệp – xây dựng cơ bản tăng 0,5% (từ 37,7% lên 38,2%); nông, lâm nghiệp giảm 3,4% (từ 10,8% giảm còn 7,4%). Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 30 triệu đồng, tăng 14 triệu đồng so với năm 2010.

Thương mại, dịch vụ – lĩnh vực mũi nhọn của thành phố, những năm qua phát triển khá đa dạng, thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia. Bên cạnh đầu tư xây dựng các chợ, cơ sở kinh doanh thương mại – dịch vụ trên địa bàn, thành phố đã hình thành các cơ sở kinh doanh dịch vụ lớn như: Siêu thị, khách sạn, nhà hàng… Các loại hình dịch vụ như vận tải, nhà hàng, khách sạn, tài chính ngân hàng, viễn thông… ngày càng phát triển đa dạng theo hướng nâng cao cả số lượng và chất lượng. Cùng với đó, thành phố cũng đã hình thành một số cụm sản xuất TTCN và từng bước chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế hàng hóa gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 4.731 tấn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,59% năm 2011 xuống còn 2,43% năm 2014.

Nhiệm vụ chiến lược trong nhiệm kỳ qua là thực hiện quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, đã được thành phố Bắc Kạn tập trung triển khai một cách hiệu quả. Đến nay, thành phố đã xây dựng đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030; thực hiện quy hoạch chi tiết khu đô thị Xuất Hóa, Huyền Tụng và quy hoạch chi tiết chia lô các khu dân cư. Gắn quy hoạch với đầu tư kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thành phố Bắc Kạn thu hút đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng theo hướng hoàn thiện dần các tiêu chí đô thị loại II. Trong 5 năm qua, thành phố đã tập trung xây dựng trên 90 công trình, dự án với tổng số vốn đầu tư trên 530 tỷ đồng; các công trình trọng điểm được hoàn thành đã mang lại diện mạo mới cho thành phố trẻ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Cuộc sống tinh thần của cư dân đô thị được nâng cao khi phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thực sự đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó nỗ lực bứt phá để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được thành phố quan tâm. Chất lượng giáo dục tiếp tục chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; nhiệm vụ giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được quan tâm thực hiện tốt.

Với những thành quả đó, năm 2012 thị xã Bắc Kạn đã được công nhận là đô thị loại III; đến tháng 3 năm 2015 được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH13 về việc thành lập các phường Xuất Hoá, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành phố Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn. Đây là một thành công lớn và cũng là kết quả tốt đẹp cho nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V mà Đảng bộ thành phố đã đề ra.  

Quyết tâm trên chặng đường mới

Nhìn ở những tiềm năng, lợi thế và những yêu cầu, kỳ vọng của cả tỉnh đối với trung tâm tỉnh lỵ, thành phố có nhiều trọng trách nhất định phải hoàn thành trong nhiệm kỳ tới. Bởi vậy, tại Đại hội VI, Đảng bộ thành phố đã đặc biệt quan tâm, lắng nghe những ý kiến đóng góp, tiếp thu trí tuệ quý báu của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh, các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ tiền nhiệm, các sở, ngành, lực lượng trí thức và nhân dân trong việc hoạch định chiến lược phát triển giai đoạn mới, đồng thời, phấn đấu thực hiện có trọng tâm, trọng điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Mục tiêu “Xây dựng thành phố Bắc Kạn phát triển toàn diện” đã được xác định, đòi hỏi toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố đồng sức, đồng lòng, đặt quyết tâm mạnh mẽ để vượt qua khó khăn, thách thức, tạo sự bứt phá rõ nét trong nhiệm kỳ tới.

Nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của thành phố trong nhiệm kỳ 2015-2020 là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới: Chú trọng việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức gắn với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bố trí theo vị trí việc làm; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với kỷ cương, kỷ luật công vụ, tinh thần trách nhiệm; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp từ thành phố đến phường, xã. Tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế, vướng mắc kéo dài, nhất là vấn đề về quản lý đất đai, quản lý đô thị, GPMB, XDCB, giải quyết đơn thư. Quan tâm củng cố, xây dựng khu vực kinh tế tập thể, tạo bước chuyển biến mới trong việc đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư để phát triển kinh tế – xã hội, huy động các nguồn lực xây dựng thành phố, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản đạt các tiêu chí Đô thị loại II.

Yêu cầu phát triển trong chặng đường mới còn đặt ra bài toán, làm thế nào để giữ vững ổn định chính trị, nâng cao kỷ cương đô thị, phát triển văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế, xây dựng nét văn minh trong ý thức, hành động của mỗi người dân dân. Trước thềm một nhiệm kỳ mới với hàng loạt nhiệm vụ nặng nề Đảng bộ thành phố đã đề ra những giải pháp thực hiện nhiệm vụ cụ thể và quyết tâm thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ 2015-2020.