Thành phố Bắc Kạn sau 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, của Ban Bí thư Trung ương

Trong 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, Thành ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Từ năm 2008 đến nay, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được 189 lớp cho 22.981 lượt người tham gia học tập. Trong đó: Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng là 31 lớp với 1.915 học viên; bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là 24 với 1.219 học viên; bồi dưỡng cấp ủy và Bí thư chi bộ là 08 lớp với 622 học viên; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở là 01 lớp với 52 học viên; sơ cấp lý luận chính trị là 04 lớp với 207 học viên; bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ Mặt trận tổ quốc, Hội  Đoàn thể là 66 lớp với 5.790 cán bộ cơ sở; 08 lớp bồi dưỡng chuyên đề cho 581 học viên; 15 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 1.250 học viên; 32 lớp với các nội dung khác cho 12.245 học viên… Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bắc Kạn mở 01 lớp Trung cấp lý luận chính trị cho 69 học viên. Kết thúc các lớp học tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả học tập của học viên theo hướng mở rộng và liên hệ thực tiễn nhằm phát huy tính sáng tạo, nâng cao kiến thức thực tiễn của học viên.

Hàng năm, duy trì tổ chức 02 hội nghị báo cáo thời sự mời báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên trung ương trực tiếp lên lớp giảng dạy, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cung cấp những kiến thức mang tính thời sự cho cán bộ, đảng viên, cán bộ hưu trí trên địa bàn thành phố. Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố được Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo tỉnh biểu dương là đơn vị duy nhất trong cả tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo thời sự, và có hiệu quả cao thu hút được sự quan tâm của động đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hiện nay, trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở từng bước nâng cao. Từ đó, nhận thức chính trị và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị từng bước được nâng lên góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo  quốc phòng – an ninh của thành phố. Đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. Chất lượng giảng dạy từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ công tác đào tạo bồi dưỡng của Trung tâm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập lý luận chính trị của trung tâm được quan tâm đầu tư; kinh phí đào tạo bồi dưỡng và hoạt động thường xuyên được cấp kịp thời, cơ bản đáp ứng được yêu cầu.

Bên cạnh những kết quả đạt, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, địa phương chưa quan tâm đúng mức tới công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên. Đội ngũ giảng viên đa phần là kiêm nhiệm, một số ít chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định; kỹ năng giáo dục lý luận chính trị, phương pháp giảng dạy của giảng viên còn nặng về thuyết trình, ít trao đổi, thảo luận, giao lưu với học viên. Ý thức tự giác, tinh thần kỷ luật của một số học viên trong qua trình học tập chưa cao. Nguồn kinh phí cấp cho hoạt động Trung tâm còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm chưa đầy đủ, còn thiếu thư viện, phòng chờ cho giảng viên, khuôn viên chung, sân chơi, bãi tập.

Trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Triển khai thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố từ ngày 01/10/2018. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập. Quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức đủ về số lượng, có chất lượng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp và tâm huyết. Bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động của Trung tâm.