Thành phố Bắc Kạn sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Bí thư trung ương Đảng

Thành phố đã xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm TTATGT như tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT đến từng cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức, cá nhân và hộ dân với hình thức đa dạng và phong phú. Công tác xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải được quan tâm đầu tư đến nay đã bê tông hóa được 100% các tuyến đường, 82% tuyến đường do xã phường quản lý. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT được duy trì thường xuyên, quyết liệt hơn. Cùng với đó, công tác giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT được các ban, ngành đoàn thể, các cấp quan tâm thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên trong 3 năm qua tai nạn nghiêm trọng vẫn xảy ra 15 vụ, làm chết 14 người, ước tính thiệt hại tài sản trên 610 triệu đồng.