Thành phố Bắc Kạn tăng cường các giải pháp, thực hiện hiệu quả chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế

Thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 – 2025, thành phố Bắc Kạn tăng cường các giải pháp, thực hiện hiệu quả chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Người dân được cán bộ BHXH tỉnh thông tin cụ thể về chính sách BHYT

Theo đó, thành phố tiếp tục tăng cường quán triệt Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 05/4/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hiện BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Thành phố duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%, đẩy nhanh tỷ lệ tham gia của các nhóm đối tượng còn lại để đến năm 2022 đạt trên 93% dân số tham gia BHYT, đến năm 2025 có trên 97% dân số tham gia BHYT.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng để tạo thuận lợi cho các nhóm đối tượng tiếp cận các thông tin tuyên truyền đầy đủ nhất. Đối với các nhóm đối tượng tham gia BHYT đã đạt 100% (bao gồm các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước, quỹ BHXH đóng 100% kinh phí mua BHYT, cán bộ, công chức, viên chức):  tiếp tục công tác tuyên truyền về chính sách BHYT, không ngừng nâng cao chất lượng KCB BHYT, rà soát thường xuyên đảm bảo xác định đúng, đủ, kịp thời đối tượng nhằm đạt tỷ lệ bao phủ 100%.

Đối với các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt trên 80% trở lên (bao gồm các nhóm đối tượng học sinh, người lao động đang làm việc hưởng tiền lương, tiền công): đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, về vai trò trách nhiệm của người sử dụng lao động, của các nhà trường trong thực hiện Luật BHYT đối với người lao động, học sinh, sinh viên, không ngừng nâng cao chất lượng KCB BHYT để đẩy nhanh tỷ lệ tham gia BHYT tiến tới đạt 100%, cụ thể:

Nhóm người lao động trong các doanh nghiệp, tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT đến người sử dụng lao động, người lao động nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về BHYT, từ đó tự giác, tích cực tham gia BHYT.

Đối với học sinh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT, tính nhân văn, tính cộng đồng về BHYT học sinh, đến cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân.

Để đạt được các mục tiêu trên, trong giai đoạn 2022- 2025, thành phố chỉ đạo Trung tâm y tế thành phố nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT theo quy định của pháp luật. Từng bước đầu tư trang thiết bị, nhân lực, đưa khoa học tiên tiến, chuyển giao một số dịch vụ KCB từ tuyến trên về tuyến dưới tạo điều kiện cho người tham gia BHYT được tiếp cận thuận lợi nhất các dịch vụ y tế trong chăm sóc sức khoẻ.

BHYT là một trong những chính sách quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ công đồng sâu sắc. Với những lợi ích to lớn từ BHYT mang lại, bên cạnh sự nỗ lực của các ngành, các cấp thì người dân cần chủ động tham gia BHYT để đuọc chăm sóc sức khỏe tốt nhất./.

                      Đặng Tuyết