Thành phố Bắc Kạn tạo việc làm cho hộ nghèo

(backancity.gov.vn)-Thời gian qua, việc triển khai chính sách hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nghèo, cận nghèo được cấp ủy, chính quyền các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tích cực.

Hộ nghèo phường Huyền Tụng được hỗ trợ trồng dưa chuột Nhật Bản để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác

Trong giai đoạn 2021 – 2023, thành phố Bắc Kạn đã thực hiện giảm được 74 hộ nghèo (vượt 32 hộ so với kế hoạch), từ 2,76% xuống còn 2,33%. Về chính sách tạo việc làm, thành phố đã tập trung tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ việc làm cho 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và hỗ trợ cho 129 lao động, bằng 64,5% kế hoạch được kết nối có việc làm thành công.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã tổ chức đào tạo 15 lớp nghề với 525 người, trong đó có 30 hộ nghèo, 05 hộ cận nghèo, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,6%. Số người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ năm 2021 đến nay là 85 người, đạt chỉ tiêu giao. Số lao động được hỗ trợ tạo việc làm hàng năm trên 500 lao động, đạt kế hoạch đề ra.

Hoàng Thạc